What We Do

We Create
Architectural Models

WELCOME TO P.PRESENTATIONEST.1982

รับทำโมเดลบ้าน
รับทำโมเดลห้าง

More than 2,000 projects we’ve made Leading in professional architectural model

40+

YEARS OF EXPERIENCE

Our company was established since 1982 with mainly work on architectural model. At our first beginning, we start doing the model by a conventional method (card board, balsa wood, cutter, jig saw).In 1991 we have our first CNC machine to do all cutting for PVC, Acrylic sheets. And later on, in 1994 we had made an order for Laser-Cut machine from USA, which was especially designed for model making, LASERCAM.

บริษัท พี.พรีเซนเตชั่น จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2525 รับทำโมเดล แบบจำลอง อาคาร โรงงาน อาคารพาณิชย์ ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ ตามความต้องการของลูกค้า ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา มีผลงานมากกว่า 2,000 โครงการ เราเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์อย่างยาวนาน ในการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ รักษาเวลา ยืดหยุ่นตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงการบริการดูแลหลังการขาย คือจุดเด่นของเรา ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

Our trusted clients

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์